English-नेपाली

Nepali Unicode Converter

English to Nepali Converter


अंग्रेजीबाट नेपालीमा अक्षर रुपान्तर 

Toggle between English and Nepali using Ctrl + g or this button ->

"अ" लेखको button मा click गरेर इंग्लिश अथवा नेपाली अक्षर लेख्न सकिन्छ।
Type word, "Space" converts to Nepali


Popular Posts